Journal archive for Google Scholar Robot!

Occupational and Environmental Health

فصلنامه سلامت محیط و کارVolume 3, Number 1 (2017-4)


Evaluation of Chlorination and Residual Chlorine Measurement in Drinking Water Distribution System of Ilam City in 2015
بررسی وضعیت کلرسنجی و کلرزنی در شبکه توزیع آب شهر ایلام در سال ۱۳۹۴
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating Safety Climate and Its Structural Dimensions in a Sugar Industry Using Nordic Questionnaire (NOSACQ-50)
بررسی جو ایمنی و ابعاد ساختاری آن در صنعت قند با استفاده از پرسشنامه نوردیک جو ایمنی (NOSACQ-50)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Water Quality Index (WQI) of Groundwater Supplies in Kerman Province in 2015
ارزیابی شاخص کیفیت آب (WQI) منابع آب زیرزمینی استان کرمان در سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Human Error Analysis in Neonatal Intensive Care Unit by Predictive Analysis of Cognitive Errors
آنالیز خطای انسانی بخش مراقبت‫های ویژه نوزادان با روش تجزیه و تحلیل پیش‫بینانه خطاهای شناختی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Electrochemical Oxidation of Phenol in Aquatic Solutions
اکسیداسیون الکتروشیمیایی فنل در محلول‫های آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Visible Light on Microbial Load Decrease in Facultative Stabilization Ponds
ارزیابی ثابت مرگ و میر کلیفرم های مدفوعی موجود در برکه تثبیت در حضور نور مریی خورشید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Green Synthesis of ZnO Nanoparticles and Coating them on the Activated Carbon to Investigate Removal Efficiency of Hexavalent Chromium
سنتز سبز نانوذرات اکسید روی و بارگذاری آن بر روی کربن فعال تولیدی به منظور بررسی کارایی حذف کروم شش ظرفیتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 4 (2017-1)


Risk Assessment and Determination of Insurance Rate by FMEA Method - Case Study in a Cement Factory
ارزیابی ریسک و تعیین نرخ بیمه به روش FMEA- مطالعه موردی در کارخانه سیمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimation of Mortality and Morbidity due to Exposure to Respirable Particulate Matter (RPM) in the Air of Tehran in 2014 - 2015
برآورد تعداد موارد مرگ‌ و بیماری‬های ناشی از تماس با ذرات معلق قابل تنفس (RPM) در هوای شهر تهران در سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationships between Demographic Information and Safety Locus of Control to Prevent Accidents among Industrial Workers: a Case Study
تعیین ارتباط بین ویژگی‬ های دموگرافیک و جایگاه مهار بر کنترل حوادث در کارگران صنایع: مطالعه موردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Intensity of Illumination and Ultraviolet Radiation in Study Rooms of Ahvaz Jundishapoor University of Medical Sciences
ارزیابی شدت روشنایی و تابش فرابنفش سالن‬های مطالعه دانشگاه علوم‬ پزشکی جندی شاپور اهواز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Systematic Human Error Reduction and Prediction Approach: Case Study in Cement Industry Control Room
رویکرد سیستماتیک پیش بینی وکاهش خطای انسانی: مطالعه موردی در اتاق کنترل صنعت سیمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficiency of Powder Activated Carbon Modified by Sulfuric Acid, Sodium Nitrate and Potassium Permanganate to Remove Ammonia Nitrogen from Aqueous Environment
بررسی کارایی کربن فعال پودری اصلاح شده با اسید سولفوریک، نیترات سدیم و پرمنگنات پتاسیم در حذف نیتروژن آمونیاکی از محیط‬های آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficiency of Mn2+/H2O2 Process in Removal of ReactiveBlue 19 Dyes from Aquatic Environments
بررسی کارایی فرایند Mn2+/H2O2 در حذف رنگ راکتیو آبی 19 (Reactive Blue 19) از محیط‌های آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 3 (2016-10)


Relationships between Personality Characteristics, Demographic Factors and Occupational Stress among Nurses
ارتباط بین ویژگی‬های شخصیتی، عوامل جمعیت شناختی و تنش شغلی پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Occupational Health and Safety Climate Assessment and Factors affecting it in Small Workshops Ardabil
ارزیابی جو ایمنی و بهداشت حرفه‬ای و عوامل موثر بر آن در کارگاه ‬های کوچک استان اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quantification of Health Impacts of Exposure to Atmospheric PM2.5 Using AirQ Model in Tabriz City
کمی سازی پیامدهای بهداشتی مواجهه با آلاینده PM2.5 در هوای شهر تبریز با استفاده از مدل AirQ در سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identifying and Counting Prevalent Algae in Karun River in Ahvaz City
شناسایی و شمارش جلبک‬ های شایع موجود در رودخانه کارون در محدوده شهر اهواز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Occupational and Environmental Risk Assessment of Inhalation Exposure to Hexavalent Chromium for Cancerous Effects
ارزیابی ریسک شغلی و محیطی برای اثرات سرطان زایی در مواجهه تنفسی با کروم شش ظرفیتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Treatment of Municipal Wastewater by Investigating Performances of Aerobic and Anaerobic Fixed Films
تصفیه فاضلاب شهری با بررسی عملکرد فرآیندهای هوازی و بی هوازی فیلم ثابت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Flour Dust Concentration and Its Relationships with Lung Function among Zahedan Flour Mill Workers
ارزیابی غلظت گرد و غبار آرد و رابطه آن با عملکرد ریوی در کارگران و کارکنان کارخانجات آرد زاهدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Volume 2, Number 2 (2016-7)


Survey of Activated Sludge Process Performance in Khalkhal Wastewater Treatment Plant During 2014
ارزیابی کارایی فرایند لجن فعال در تصفیه فاضلاب شهر خلخال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Correlation of Shift Working with Social Phobia and Mental Health among the Military Staff
بررسی رابطه نوبت‬ کاری با هراس اجتماعی و سلامت روانی در مردان نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Musculoskeletal Disorders and Related Factors in Agriculture Asadabad City in 1394
بررسی اختلالات اسکلتی عضلانی و عوامل مرتبط با آن در کشاورزان شهرستان اسدآباد در سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study and Comparison of General Health Status in Shift and Day Workers of Tehran Subway Operation Company: A Multivariate Analysis
بررسی و مقایسه سلامت عمومی در کارکنان نوبت کار و روزکار شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه: یک تحلیل واریانس چند متغیره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Qualitative and Quantitative Survey of Solid Wastes Generated in Governmental Hospitals of Urmia in 2016
بررسی کمی و کیفی پسماندهای تولیدی بیمارستان‬های دولتی شهر ارومیه در سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Noise Reduction Using Technical and Engineering Measures in Welding Unit of a Water Heater Manufacture Plant in Tehran
کاهش صدا با استفاده از اقدامات فنی- مهندسی در واحد جوشکاری یکی از کارخانجات تولید آبگرمکن شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Occupational Exposure to n-Hexane and Aromatic Compounds from Workers of Selected Shoe Manufacturing Workshops in Tehran
بررسی میزان مواجهه شغلی کارگران کارگاه‌های تولید‌کفش با نرمال‌هگزان و ترکیبات آروماتیک در تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 1 (2016-4)


Evaluation of Heavy Metals Pollution (Copper, Lead, Zinc, Cadmium, Iron and Manganese) in Drinking Water Resources of Nurabad, Lorestan in 2013
ارزیابی میزان آلودگی فلزات سنگین در منابع تامین کننده آب شرب شهرستان نورآباد لرستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficiency of Advanced Post-Tratment in Color and COD Removal from Effluent of Baker’s Yeast Wastewater Treatment Plant
بررسی کارایی تصفیه پیشرفته در حذف COD و رنگ پساب تصفیه‬ خانه فاضلاب کارخانه خمیرمایه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Seroprevalence of Hepatitis B Virus Surface Antigen (HBsAg) in Iranian Health Care Workers: Systematic Review and Meta-Analysis Study
شیوع آنتی‬ ژن سطحی هپاتیت B در کارکنان بهداشتی درمانی ایران؛ مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modification of Green Clay by HCl and H2SO4 to Remove Humic Acid from Aqueous Solutions
اصلاح خاک سبز با اسیدسولفوریک و اسیدکلریدریک جهت حذف موثر اسیدهیومیک از محلول‬های آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Feasibility of ESI Index to Assess Heat Stress in Outdoor Jobs
امکان سنجی استفاده از شاخص ESI برای ارزیابی استرس گرمایی شاغلین مشاغل محیط‬های روباز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sonochemical Oxidation of Phenol using Persulfate Activated by Zerovalent Iron Nanoparticles in Aqueous Environments
اکسیداسیون سونوشیمیایی فنل در محیط های آبی با کاربرد پرسولفات فعال شده با نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 1 (2016-1)


Water Quality of Aghlaghan River Based on NSFWQI Index and Zoning it by Geographic Information System (GIS)
بررسی کیفیت آب رودخانه آغلاغان شهرستان نیر با شاخص کیفی آب (NSFWQI) و پهنه بندی آن با سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiological Study of Acute Medicine and Chemical Poisonings Recorded in Imam Khomeini Hospital of Kermanshah from 2008 to 2011
بررسی اپیدمیولوژیکی مسمومیت حاد ناشی از مصرف ترکیبات شیمیایی و دارویی مختلف ثبت شده در بیمارستان امام خمینی کرمانشاه در دوره 4 ساله (٩٠-١٣٨7)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating Prevalence and Factors Associated with Shift Work Disorder in Nurses of Selected Hospitals of Shahid Beheshti University of Medical Sciences in 2014
بررسی میزان مشکلات و عوامل موثر بر نوبت کاری در پرستاران بیمارستان‏های منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Raw and Modified Rice Husk Performance in Removal of Basic Blue 41 from Aqueous Solutions
کارایی شلتوک برنج خام و اصلاح شده در حذف رنگزای Basic Blue41 از محلول‬های آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Workers Exposure to Hexavalent Chromium Compounds in a Cement Industry
بررسی میزان مواجهه شغلی کارگران یک کارخانه سیمان با ترکیبات کروم شش ظرفیتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Survey of Algal Population Fluctuations in the Wastewater Stabilization Ponds- Case Study: Islamabad-e-Gharb Domestic Wastewater Treatment Plant
بررسی تغییرات جمعیت جلبکی برکه‬های تثبیت تصفیه فاضلاب- مطالعه موردی: تصفیه‬خانه فاضلاب خانگی اسلام‬آباد غرب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficiency of Fenton Process in Removal of Basic Violet 16 (BV16) Dye from Aqueous Solutions
ارزیابی کارایی فرآیند اکسیداسیون پیشرفته فنتون در تجزیه رنگزای کاتیونی بنفش 16 از محیط‏های آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Equilibrium and Kinetic Studies in Simultaneous Removal of Phenol and Divalent Cadmium Cd (II) Using Nano Photocatalytic Process UV/ZnO from Synthetic Effluent
ارزیابی مطالعات تعادلی و سینتیکی حذف همزمان فنل و کادمیوم دوظرفیتی توسط فرایند نانوفتوکاتالیستی UV/ZnO از پساب‏های سنتتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles