فصلنامه سلامت محیط و کار- درباره نشریه
فصلنامه سلامت محیط و کار

حذف تصاویر و رنگ‌ها

شاپا: 7450-2423

شاپا الکترونیکی: 2627-2588

 

مدیر مسئول: دکتر صادق حضرتی

سردبیر: دکتر صادق حضرتی

مدیر اجرائی: مهندس مهدی فضل زاده

ویراستار فارسی: دکتر ناطق عباسقلی زاده

ویراستار انگلیسی: دکتر صادق حضرتی

کارشناس علمی: مهندس مهدی فضل زاده

کارشناس اجرائی: خانم رقیه تفرجی

صاحب امتیاز و ناشر: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل

 

ایمیل:  oeh@arums.ac.ir

مجله سلامت محیط و کار دارای مجوزی های ذیل می باشد:

!supportLists]-->Ø  مجوز فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره 29796/93 مورخه 09/12/1393

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه سلامت محیط و کار:
http://oeh.arums.ac.ir/find.php?item=1.40.14.fa
برگشت به اصل مطلب