فصلنامه سلامت محیط و کار- هیات تحریریه
اعضا هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

· دکتر داود ادهم: استادیار مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشکده بهداشت- دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

· دکتر فرهاد پورفرضی: دانشیار پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

· دکتر شهرام حبیب زاده: دانشیار بیماری‏های عفونی دانشکده پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

· دکتر صادق حضرتی: دانشیار بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت- دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

· دکتر علیرضا رحمانی: استاد بهداشت محیط دانشکده بهداشت- دانشگاه علوم پزشکی همدان 

· سید جمال الدین شاه طاهری: استاد بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت- دانشگاه علوم پزشکی تهران

· دکتر فریده گلبابایی: استاد بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت- دانشگاه علوم پزشکی تهران

· دکتر رستم گلمحمدی: دانشیار بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت- دانشگاه علوم پزشکی همدان

· دکتر ناطق عباسقلی زاده: استادیار آموزش بهداشت دانشکده بهداشت- دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

· دکتر مرتضی عالیقدری: استادیار بهداشت محیط دانشکده بهداشت- دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

· دکتر ایرج محبی: استاد طب کار دانشکده بهداشت- دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

· دکتر ایرج محمدفام: دانشیار بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت- دانشگاه علوم پزشکی همدان

· دکتر امیر حسین محوی: استادیار بهداشت محیط دانشکده بهداشت- دانشگاه علوم پزشکی تهران 

· دکتر غلامرضا موسوی: دانشیار بهداشت محیط دانشکده پزشکی- دانشگاه تربیت مدرس

· دکتر کاظم ندافی: استاد بهداشت محیط دانشکده بهداشت- دانشگاه علوم پزشکی تهران 

· دکتر جبرائیل نسل سراجی: استاد بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت- دانشگاه علوم پزشکی تهران

 · دکتر کامیاریغمائیان: دانشیار بهداشت محیط دانشکده بهداشت- دانشگاه علوم پزشکی تهران 

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه سلامت محیط و کار:
http://oeh.arums.ac.ir/find.php?item=1.41.16.fa
برگشت به اصل مطلب