فصلنامه سلامت محیط و کار- اهداف و زمینه‌ها
اهداف و زمینه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها

فصلنامه سلامت محیط و کار، مجله ای علمی و غیر انتفاعی است که به زبان فارسی هر سه ماه یکبار تازه ترین مطالب علمی و پژوهشی را در زمینه های مختلف بهداشت محیط و حرفه ای، چاپ و منتشر می کند. این مجله مقالات تحقیقی اصیل، مروری، گزارش موارد و نامه به سردبیر را چاپ و منتشر می کند. 

مهمترین زمینه هایی که توسط این مجله تحت پوشش قرار می گیرد به شرح ذیل است:

مدیریت بهداشت محیط و حرفه ای

بهداشت و ایمنی مواد غذایی

بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

شیمی و میکروبیولوژی محیط

آلودگی های محیطی

آلودگی های آب و فاضلاب و تصفیه آنها

آلودگی هوا و راهکارهای کنترل ان

نانوتکنولوژی و بیوتکنولوژی محیط

مدیریت پسماندهای شهری و صنعتی

اپیدمیولوژی بیماریهای شغلی

بهداشت شغلی و حرفه ای

آلودگی صوتی و تشعشعی و راه های کنترل آنها

سم شناسی شغلی و محیطی

ارزیابی مواجهه شغلی و محیطی

ارگونومی

ایمنی

عوامل زیان آور فیزیکی و شیمیایی محیط های شغلی

و سایر جنبه های مرتبط
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه سلامت محیط و کار:
http://oeh.arums.ac.ir/find.php?item=1.42.15.fa
برگشت به اصل مطلب